Curating in the Post-Internet Age Journal #94 October 2018
Bergen Assembly 2019 Announcements
Faceless Man Journal #95 WONDERFLUX
Chronosis: Exordium Journal #95 WONDERFLUX
In Defense of the Poor Image Journal #10 November 2009
#95 WONDERFLUX Journal
Info
Kunsthalle Mannheim

Friedrichsplatz 4
68165 Mannheim
Germany

T +49 621 2936423
info@kuma.art

September 28, 2018
April 30, 2018
Kunsthalle Mannheim
March 11, 2018
Kunsthalle Mannheim
February 4, 2017
Kunsthalle Mannheim
January 6, 2017
Kunsthalle Mannheim
November 9, 2016
Kunsthalle Mannheim
August 30, 2016
April 19, 2016
July 1, 2015
Kunsthalle Mannheim
November 17, 2014
Kunsthalle Mannheim
Info September 28, 2018 April 30, 2018 March 11, 2018 February 4, 2017 January 6, 2017 November 9, 2016 August 30, 2016 April 19, 2016 July 1, 2015 November 17, 2014
Close
Next